TruSight Tumor 26 Kit bao gồm bộ hóa chất để chuẩn bị thư viện mẫu, giải trình tự 26 gene có liên quan đến các khối u rắn, biến đổi soma trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị thư viện Tổng cộng <7 giờ (trong đó, 2.5 giờ thao tác tay)
Thời gian chạy giải trình tự 22 giờ trên máy MiSeq, lên đến 33 giờ trên máy HiSeq 2500
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào Dựa trên mẫu QC, điển hình trong khoảng 30-300 ng DNA
Giải trình tự 2 × 121bp
15 gene được giải trình tự AKT1, ALK, APC, NRAS, BRAF, CDH1, CTNNB1, EGFR,

ERBB2, FBXW7, FGFR2, FOXL2, GNAQ, GNAS, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MSH6, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, SMAD4, SRC, STK11, TP53

Đoạn amplicon Gồm 174 amplicon có kích thước trung bình là 165-195 bp
Loại mẫu Mẫu FFPE
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Công suất chạy mẫu 4 mẫu/lần chạy trên máy MiSeq

48 mẫu khi chạy trên máy HiSeq 2500 ở chế độ chạy nhanh (rapid-run mode)

Giới hạn phát hiện 3%
Tần số dao động ≤5%
Độ bao phủ Tối thiểu 1000×, trung bình là 7000×
Loại variant có thể phát hiện Indels, những thay đổi di truyền trong tế bào sinh dưỡng

Thông tin khác

Supplier

Application