TruSight Tumor 170 Kit bao gồm bộ hóa chất để chuẩn bị thư viện mẫu, giải trình tự 170 gene có liên quan đến các khối u rắn, biến đổi soma trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :
Đầu mục Thông số
Thời gian thử nghiệm Tổng cộng 32 giờ
Thời gian chạy giải trình tự 24 giờ trên máy NextSeq, 27 giờ trên máy HiSeq 2500
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 40 ng DNA, 40 ng RNA
Giải trình tự 2 × 101 chu kỳ
Đoạn insert Kích thước tối thiểu là 79 bp DNA, 63 bp RNA
Loại mẫu Mẫu FFPE, mẫu hàm lượng thấp
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode
Công suất chạy mẫu 8 mẫu/lần chạy trên máy NextSeq

6 mẫu khi chạy trên máy HiSeq 2500

Độ nhạy và độ đặc hiệu > 95%
Tần số dao động ≤5%
Loại variant có thể phát hiện CNVs, dung hợp gene, Indels, SNPs, những thay đổi di truyền trong tế bào sinh dưỡng,  những thay đổi cấu trúc gene

Thông tin khác

Supplier

Application