TruSight Tumor 15 Kit bao gồm bộ hóa chất để chuẩn bị thư viện mẫu, giải trình tự 15 gene có liên quan đến các khối u rắn, biến đổi soma trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :
Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị thư viện Tổng cộng 7 giờ (trong đó 3.5 giờ thao tác tay)
Thời gian chạy giải trình tự 24 giờ trên máy MiniSeq hoặc 27 giờ trên máy MiSeq
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 20 ng DNA (10 ng × 2 phản ứng)
Giải trình tự 2 × 151bp
15 gene được giải trình tự AKT1, GNA11, NRAS, BRAF, GNAQ, PDGFRA, EGFR, KIT, PIK3CA, ERBB2,  KRAS, RET, FOXL2, MET, TP53
Kích thước đoạn amplicon Trung bình 150-175 bp
Loại mẫu Mẫu FFPE, mẫu hàm lượng thấp
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode
Công suất chạy mẫu 8 mẫu/lần chạy khi kết hợp với kit chạy máy MiniSeq High Throughput Kit, MiSeq v3 chemistry
Tần số dao động 5%
Độ bao phủ 93.5% bases ở ≥ 500×
Loại variant có thể phát hiện Indels, những thay đổi di truyền trong tế bào sinh dưỡng

Thông tin khác

Supplier

Application