TruSight Myeloid Sequencing Panel Kit cung cấp toàn bộ hóa chất dùng để tạo thư viện có đến 1536 amplicons trong 1 phản ứng và giải trình tự của lên đến 96 thư viện trong 1 lần chạy mẫu rên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :

Danh sách gene bao gồm trong TruSight Myeloid Sequencing Panel

ABL1 CEBPA HRAS MYD88 SF3B1
ASXL1 CSF3R IDH1 NOTCH1 SMC1A
ATRX CUX1 IDH2 NPM1 SMC3
BCOR DNMT3A IKZF1 NRAS SRSF2
BCORL1 ETV6/TEL JAK2 PDGFRA STAG2
BRAF EZH2 JAK3 PHF6 TET2
CALR FBXW7 KDM6A PTEN TP53
CBL FLT3 KIT PTPN11 U2AF1
CBLB GATA1 KRAS RAD21 WT1
CBLC GATA2 MLL RUNX1 ZRSR2
CDKN2A GNAS MPL SETBP1
Đầu mục Thông số
Thời gian thử nghiệm 8 giờ
Thời gian thao tác tay 3 giờ
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 50 ng
Đoạn amplicon Số lượng là 568, kích thước mỗi đoạn khoảng 250 bp
Gen được target 54 genes liên quan đến bệnh ung thư máu, kích thước vùng được target khoảng 141 kb
Loại mẫu Mẫu FFPE, mẫu hàm lượng thấp
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Công suất chạy mẫu 8 mẫu/lần khi dùng hóa chất chạy máy MiniSeq High Throughput Kit, MiSeq v3 chemistry
Phần tram exons được bao phủ > 95% (500×)
Độ bao phủ tối thiểu 500×
Loại variant có thể phát hiện Indels, những thay đổi di truyền trong tế bào sinh dưỡng

Thông tin khác

Supplier

Application