TruSight Exome Library Preparation Kit bao gồm bộ hóa chất để chuẩn bị thư viện kết hợp làm giàu đoạn exome để giải trình tự trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :
Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị thư viện 1.5 giờ
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Loại mẫu Mẫu FFPE, Mẫu hàm lượng thấp
Lượng mẫu đầu vào 50 ng
Kit phụ trợ tương thích TruSight Rapid Capture, TruSeq Rapid Exome
Đoạn probe Số lượng >50,000, kích thước mỗi đoạn là 80 mer
Target 2,761 gen, kích thước vùng được target là 7.00 Mb, ~40,000 exon,
Hệ thống NGS tương thích HiSeq, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Phần trăm exons được bao phủ ≥ 95%
Độ bao phủ tối thiểu 12×
Loại variant có thể phát hiện Những thay đổi trong tế dòng tế bào mầm, SNPs

Thông tin khác

Supplier