TruSeq Amplicon – Cancer Panel Kit là bộ kit chuẩn bị thư viện, tạo cluster để giải trình tự, sàng lọc nhanh các gene liên quan đến ung thư trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :

Danh sách gene bao gồm trong TruSeq Amplicon – Cancer Panel

ABL1 EGFR GNAS MLH1 RET
AKT1 ERBB2 HNF1A MPL SMAD4
ALK ERBB4 HRAS NOTCH1 SMARCB1
APC FBXW7 IDH1 NPM1 SMO
ATM FGFR1 JAK2 NRAS SRC
BRAF FGFR2 JAK3 PDGFRA STK11
CDH1 FGFR3 KDR PIK3CA TP53
CDKN2A FLT3 KIT PTEN VHL
CSF1R GNA11 KRAS PTPN11
CTNNB1 GNAQ MET RB1
Đầu mục Thông số
Thời gian thử nghiệm < 7 giờ (2.5 giờ thao tác tay)
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 150 ng DNA chất lượng tốt, 250 ng DNA trong mẫu FFPE
Đoạn amplicon Số lượng là 212, kích thước mỗi đoạn khoảng 170-190 bp
Gen được target 48 genes, liên quan đến các loại bệnh ung thư gồm u ác tính, ung thư buồng trứng và ung thư phổi
Loại mẫu Mẫu cố định trong formalin, mẫu cố định trong paraffin (FFPE)
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode
Phần trăm được bao phủ > 85% (0.2×)
Độ đặc hiệu > 85%
Loại variant có thể phát hiện Indels, những thay đổi trong tế tế bào sinh dưỡng

Thông tin khác

Supplier

Application