Giám sát, tính toán độ trễ thả giọt tế bào trong dòng (drop delay), giảm sai sót đến mức tối đa

Danh mục :

Độ trễ giọt được tính toán thông qua việc đếm trực tiếp các dòng hạt tế bào, đảm bảo độ chính xác cao

Tính toán độ trễ thả giọt (drop delay) tự động

Thông tin khác

Technology

ProDrop™ Technology from Bio-rad Laboratories