Nextera Rapid Capture Exomes Kit bao gồm bộ hóa chất để chuẩn bị thư viện kết hợp làm giàu đoạn exome để giải trình tự trên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :
Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị thư viện 1.5 giờ
Thời gian thao tác tay < 5 giờ
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Cơ chế Phá vỡ mạch đôi DNA dựa trên enzyme transposase và làm giàu đoạn exome bằng các đoạn biotinylated capture probes
Loại mẫu Mẫu FFPE, Mẫu hàm lượng thấp
Lượng mẫu đầu vào 50 ng
Kit phụ trợ tương thích TruSight Exome Library Preparation Kir, Nextera Rapid Capture Expanded Exome
Hệ thống NGS tương thích HiSeq 2500, HiSeq 3000, HiSeq 4000, NextSeq 550

Thông tin khác

Supplier