Nextera DNA Library Preparation Kit là bộ kit chuẩn bị thư viện DNA cho quá trình giải trình tự DNA trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Danh mục :

Ứng dụng chính: Giải trình tự toàn bộ genome đối với các bộ genome lớn (người, động vật, thực vật…)

Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị mẫu 90 phút
Thời gian thao tác 15 phút
Lượng mẫu đầu vào 50ng DNA
Công nghệ Phân mảnh DNA sử dụng enzyme
Số mẫu lớn nhất/lần chạy 96 mẫu
Loại variant có thể phát hiện Indels, SNPs, thay đổi trong cấu trúc
Hệ thống NGS tương thích HiSeq4000/3000, Nextseq550, Miseq, Miniseq
Kit phụ trợ tương thích Nextera Index kit (24 hoặc 96 indexes)

Thông tin khác

Supplier