Nextera DNA Flex Library Preparation là bộ kit được dùng để chuẩn bị thư viện DNA cho quá trình giải trình tự DNA trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Nextera DNA Flex Library Preparation Kit Bộ kit tích hợp bước chiết tách DNA, bẻ gãy mạch, chuẩn bị và định lượng thư viện để:
– Giải trình tự Toàn bộ bộ gen người (3.2 Gb) trên máy NovaSeq (8 mẫu/flow cell), HiSeq (8 mẫu/flow cell) trong nghiên cứu ung thư, phát hiện biến thể và di truyền học quần thể;
– Giải trình tự những gen lớn và phức tạp như gen ruồi giấm (175 Mb) trên máy NextSeq 550 (22 mẫu/flow cell), gen của chuột (2.7 Gb) trên máy HiSeq 4000 (8 mẫu/flow cell) trong nghiên cứu di truyền học nông nghiệp, động-thực vật trên những loài mô hình như lúa mì, bò, cá ngựa vằn…
– Những gen nhỏ như gen E. Coli (4.6 Mb) trên máy MiniSeq (50 mẫu/flow cell), gen của plasmid/amplicons (650 kb) trên máy MiSeq (11 mẫu/flow cell) trong nghiên cứu hệ vi sinh vật trên người, vi sinh vật môi trường, sức khỏe cộng động.

Đầu mục Thông số
Thời gian chuẩn bị mẫu Khoảng 3.5-4 giờ
Thời gian thao tác 1-1.5 giờ
Lượng mẫu đầu vào Loại mẫu: gDNA, máu và vết máu khô, nước bọt,  PCR amplicons, plasmids, mẫu có nồng độ DNA thấp:

·         1-500 ng DNA của bộ gen nhỏ,

·         100-500 ng DNA của bộ gen lớn

Công nghệ Giải trình tự thế hệ mới toàn bộ genome, hệ gen nhỏ, hệ gen lớn của bất cứ loài nào kể cả bộ gen người
Số mẫu lớn nhất/lần chạy 96 mẫu
Đoạn insert Kích thước đồng nhất (300-350 bp)
Loại variant có thể phát hiện Indels, CNVs, bất thường nhiễm sắc thể, dung hợp gen, những thay đổi trong dòng tế bào mầm, tế bào mất tính hợp tử, SNPs, biến đổi trong tế bào sinh dưỡng, những thay đổi cấu trúc gen
Hệ thống NGS tương thích HiSeq 2500HiSeq 3000HiSeq 4000HiSeq X FiveHiSeq X TenMiniSeqMiSeqMiSeqDx ở chế  độ Research ModeNextSeq 550NovaSeq 6000
Kit phụ trợ tương thích Nextera Index kit (24 hoặc 96 indexes)

Thông tin khác

Supplier