Phát hiện E. coli O157:H7 trong mẫu thục phẩm và môi trường

Danh mục :
  • Chứa 96 tests kít, xử lý 94 mẫu với đối chứng âm và dương trong 1 lần chạy, bảo quản ở 2-8 độ C
  • Trả kết quả sau 12 giờ

Thông tin khác

Hãng sản xuất

Bio-Rad