Tối ưu cho phát hiện sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phương pháp PCR hoặc Realtime PCR

Danh mục :
CẤU HÌNH SẢN PHẨM

* Model: Dupont Bax Q7

– Phát hiện tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR hoặc Realtime PCR: Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria species, L. monocytogene, Vibrio, Campylobacte, Staphylococcus aureus…

– Số lượng mẫu: 96 mẫu / 1 lần chạy

– Thời gian xét nghiệm: 24 – 48 giờ

* Model: Dupont Bax X5

– Phát hiện tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR: Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria species, L. monocytogene

– Số lượng mẫu: 32 mẫu / 1 lần chạy

– Thời gian xét nghiệm: 24 – 48 giờ

Ứng dụng trong an toàn thực phẩm

Thông tin khác

Supplier