Model: NovaSeq 6000
Hãng sản xuất: Illumina/Mỹ
– Dễ dàng mở rộng nền tảng
Phù hợp với các loại dữ liệu đầu ra, thời gian cho kết quả và giá trên mẫu tùy theo yêu cầu nghiên cứu
– Hiệu suất linh hoạt
Hiệu chỉnh phương pháp giải trình tự, loại flowcell và chiều dài đoạn đọc để hỗ trợ mảng rộng các ứng dung
– Điều hành hợp lý
Cải thiện hiệu suất phòng lab với quy trình đơn giản và giảm thời gian thao tác tay

Loại Flow cell
SP S1 S2 S4
Dữ liệu đầu ra 2 × 50 bp 65–80 Gb 134–167 Gb 333–417 Gb N/A
2 × 100 bp N/A 266–333 Gb 667–833 Gb 1600–2000 Gb
2 × 150 bp 200–250 Gb 400–500 Gb 1000–1250 Gb 2400–3000 Gb
Chất lượng dữ liệu đạt Q30 2 × 50 bp ≥ 85%
2 × 100 bp ≥ 80%
2 × 150 bp ≥ 75%
Thời gian chạy 2 × 50 bp ~13 hr ~13 hr ~16 hr N/A
2 × 100 bp N/A ~19 hr ~25 hr ~36 hr
2 × 150 bp ~25 hr ~25 hr ~36 hr ~44 hr

 

Thông số chi tiết: https://sapac.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq.html

– Giải trình tự toàn bộ hệ gen lớn (người, thực vật, động vật)
– Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhỏ ( virus, vi khuẩn)
– Giải trình tự toàn bộ exome
– Giải trình tự đoạn gen đích (amplicon, gene panel)
– Giải trình tự RNA
– Giải trình tự methylation
– Giải trình tự shotgun metagenomics

Thông tin khác

Supplier