Model: NovaSeq 6000
Hãng sản xuất: Illumina/Mỹ
– Dễ dàng mở rộng nền tảng
Phù hợp với các loại dữ liệu đầu ra, thời gian cho kết quả và giá trên mẫu tùy theo yêu cầu nghiên cứu
– Hiệu suất linh hoạt
Hiệu chỉnh phương pháp giải trình tự, loại flowcell và chiều dài đoạn đọc để hỗ trợ mảng rộng các ứng dung
– Điều hành hợp lý
Cải thiện hiệu suất phòng lab với quy trình đơn giản và giảm thời gian thao tác tay

– Giải trình tự toàn bộ hệ gen lớn (người, thực vật, động vật)
– Giải trình tự toàn bộ hệ gen nhỏ ( virus, vi khuẩn)
– Giải trình tự toàn bộ exome
– Giải trình tự đoạn gen đích (amplicon, gene panel)
– Giải trình tự RNA
– Giải trình tự methylation
– Giải trình tự shotgun metagenomics

Loại Flow cell
SP S1 S2 S4
Dữ liệu đầu ra 2 × 50 bp 65–80 Gb 134–167 Gb 333–417 Gb N/A
2 × 100 bp N/A 266–333 Gb 667–833 Gb 1600–2000 Gb
2 × 150 bp 200–250 Gb 400–500 Gb 1000–1250 Gb 2400–3000 Gb
Chất lượng dữ liệu đạt Q30 2 × 50 bp ≥ 85%
2 × 100 bp ≥ 80%
2 × 150 bp ≥ 75%
Thời gian chạy 2 × 50 bp ~13 hr ~13 hr ~16 hr N/A
2 × 100 bp N/A ~19 hr ~25 hr ~36 hr
2 × 150 bp ~25 hr ~25 hr ~36 hr ~44 hr

 

Thông số chi tiết: https://sapac.illumina.com/systems/sequencing-platforms/novaseq.html

Thông tin khác

Supplier