Bộ kit đơn giản và có thể tái sử dung cho việc tinh sạch DNA:
– Loại bỏ hoàn toàn “Dye Blobs” cho điểm chất lượng Phred cao và phù hợp với đoạn đọc dài and long read lengths.
– Thể tích tinh sạch từ 6-20 µl cho phép chạy mẫu trực tiếp, không qua các bước kết tủa hoặc làm khô.
– Tái sử dung được!

Danh mục :

Sản phẩm ZR DNA & ZR-96 DNA Sequencing Clean-Up Kits™ cung cấp giải pháp đơn giản và nhanh chóng (2 & 10 phút) cho việc loại bỏ các chất gây nhiễu (i.e., các màu huỳnh quang tự do, gốc muối, dNTPs, mồi và enzyme) từ DNA sản phẩm kéo dài trong quá trình giải trình tự thế hệ cũ. Những chất này thường gây ảnh hưởng đến chất lượng và cường độ tín hiệu của dữ liệu giải trình tự, bao gồm các peak màu hoặc “dye blobs” nằm trong biểu đồ kết quả đọc và ảnh hưởng đến độ chính xác khi gọi base bằng phần mềm. DNA được thôi với một lượng nhỏ nước loading dye với formamide.

Thể tích tinh sạch: ≥ 6 µl.
Thiết bị: Máy li tâm.
Bảo quản: Sản phẩm DNA có thế sử dụng luôn hoặc bảo quản ở ≤ -20ºC.
Hiệu suất: Lên tới 5 µg DNA.
Mẫu đầu vào: Sản phẩm PCR dùng cho giải trình tự có nhiễm các sản phẩm DNA kéo dài (DNA extension) trong quá trình giải trình tự thế hệ cũ

Thông tin chi tiết: https://www.zymoresearch.eu/dna-sequencing-clean-uptm#format=4&prep_size=20

Thông tin khác

Supplier