Với tính vượt bậc trong công suất, khả năng mở rộng và tốc độ, giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) cho phép nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về hệ thống sinh học ở một mức độ cao hơn trước kia.

Danh mục :

– Ngày nay, những câu hỏi xoay quanh về khoa học hệ gen phức tạp đòi hỏi lượng thông tin có chiều sâu vượt ra ngoài khả năng của các kĩ thuật giải trình tự DNA truyền thống. Giải trình tự thế hệ mới đã lấp đầy những lỗ hỏng và từng bước trở thành một công cụ nghiên cứu hằng ngày để giải đáp những vấn đề hiện tại.
– Công nghệ giải trình tự của Illumina, giải trình tự bằng phương pháp sinh tổng hợp (SBS), là công nghệ giải trình tự thế hệ mới được sử dụng rộng rãi toàn cầu, chịu trách nhiệm tạo ra hơn 90% dữ liệu trình tự của thế giới.
– Một số lĩnh vực các nhà nghiên cứu đang ứng dụng công nghệ giải trình tự hiện nay:

  • Nghiên cứu ung thư
  • Khoa học di truyền vi sinh
  • Khoa học di truyền nông nghiệp
  • Khoa học di truyền hình sự
  • Khoa học di truyền
  • Khoa học di truyền trong phát triển thuốc
  • Sức khoẻ di truyền sinh sản

Thông tin khác

Technology