Droplet Digital PCR (ddPCR) là một phương pháp ứng dụng công nghệ giọt dầu (water-oil emulsion droplet). Mẫu sẽ được chia nhỏ trong 20,000 droplet, phản ứng khuếch đại các phân tử DNA khuôn sẽ được diễn ra trong từng droplet

Danh mục :
  • Công nghệ ddPCR sử dụng hóa chất và workflow tương tự như đối với các thí nghiệm sử dụng TaqMan probe. Mẫu được chia nhỏ thành nhiều phần là một bước quan trọng trong công nghệ ddPCR
  • Độ chính xác tuyệt vời
  • Tăng tín hiệu mẫu so với tín hiệu nhiễu
  • Loại bỏ hiện tượng thiên vị trong PCR
  • Định lượng tuyệt đối, không cần đường chuẩn

Thông tin khác

Technology

Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) Technology