Bộ thu mẫu tự động C-96 Autosampler giúp tăng hiệu quả của hệ thống sắc kí BioLogic DuoFlow™ bởi khả năng bơm mẫu hoàn toàn tự động, chính xác.

Dễ dàng kết nối với hệ thống BioLogic DuoFlow
Dao diện người dùng đơn giản
Thể tích thu mẫu 5 µl–5 ml
Xử lý mẫu linh hoạt với 3 chế độ bơm mẫu kết hợp trộn mẫu
Hoạt động trong nhiệt độ lạnh

Thông tin chi tiết: http://www.bio-rad.com/en-sg/product/c-96-autosampler?ID=LIKUN215

Thu mẫu tự động trong hệ thống sắc ký BioLogic DuoFlow

Thông tin khác

Supplier